Collonil Carbon Schutz Stone 500 ml

  • Vysoce účinná, dlouhotrvající ochrana proti vlhkosti a nečistotám
  • Chrání kamenné povrchy před extrémními povětrnostními vlivy a zátěží
  • Vytváří ochrannou vrstvu, která usnadňuje čištění povrchu v budoucnosti
  • Zachovává prodyšnost kamenného povrchu (nedochází k hromadění vlhkosti v kameni) a nemění jeho vzhled
  • Pro vnitřní i vnější použití


Signální slovo: Nebezpečí! Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Skladem
Kód: 57
Značka: Collonil
825 Kč
Collonil Carbon Schutz Stone 500 ml
Novinka Tip
Garance doručení
Garance doručení
Doručení do druhého dne
Doručení do 48 hodin

Návod na Carbon Stone Schutz

Před aplikací protřepejte a vyzkoušejte kompatibilitu povrchu na nenápadném místě. Ošetřovaný povrch očistěte, nejlépe prostředkem Collonil Stone Organic Reinigung. Nechte dobře zaschnout. Teplota skladování a ošetřovaného povrchu by se měla pohybovat mezi 10°C a 25°C. U podlahového vytápění zajistěte, aby teplota kamene nepřesáhla 30 °C. Během práce s prostředkem zajistěte dobré větrání prostor. Nanášejte neředěný roztok rovnoměrně a v dostatečném množství např. savým mopem. U vysoce savých nebo velmi odolných kamenných povrchů doporučujeme pro dlouhodobou ochranu aplikovat 2 nátěry. Před 2. nátěrem nechte podlahu krátce zaschnout. V případě potřeby odstraňte přebytečné množství savým hadříkem, abyste zabránili vzniku šmouh. V případě potřeby přeleštěte, abyste dosáhli požadovaného vzhledu. Po aplikaci pochozí po 30 minutách. Optimální ochranný účinek po 24 hodinách.
Vydatnost: až 20 m2 (balení 500 ml) / 40 m2 (balení 1000 ml) v závislosti na savosti materiálu.

 

Povinné informace Carbon Stone Schutz

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Obsah/nádobu zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Nebezpečné komponenty k etiketování: Uhlovodíky, C9-11, isoalkany, <2% aromátů; Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.

Zpět do obchodu